Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ssm-tp.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym

ul. Ogrodowa 2; 62-080 Jankowice

tel: 881 458 472

e-mail: sekretariat@ssm-tp.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona szkoły posiada następujące ułatwienia:


Data sporządzenia Deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30, aktualizacja: 18.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Nowak (e-mail: sekretariat@ssm-tp.pl).Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 881 458 472

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach: w budynku pałacu i oficyny.
  2. W każdym budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Na terenie obiektu dostępny jest bezpłatny parking.
  4. Budynek oficyny jest parterowy, natomiast wejście do pałacu dla osób niepełnosprawnych możliwe jest drzwiami głównymi wyposażonymi w podnośnik dla osób niepełnosprawnych, schodołaz oraz rampę. Podnośnik dla osób niepełnosprawnych prowadzący na I i II piętro pałacu znajduje się na parterze. Platforma oraz schodołaz są obsługiwane przez pracowników pałacu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w biurze pałacowym.
  5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym pałacu są pracownicy dyżurujący w biurze pałacowym, a w budynku oficyny jest pracownik sekretariatu szkoły.
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

komunikaty

Przerwa urlopowa będzie od 15.07 - 26.07.2024 r., oraz 16.08. W tych dniach sekretariat będzie NIECZYNNY 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025 będzie 2 września, informacje organizacyjne zostaną przesłane mailem w ostatnich dniach sierpnia. Wszystkim życzymy pięknych i bezpiecznych wakacji! 

UWAGA! W okresie wakacji letnich godziny pracy sekretariatu ulegną zmianie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.

W piątek 21 czerwca zakończenie roku odbędzie się w czterech turach. O godzinie 14.00, 14.30 i 15.00 dla poszczególnych klas oprócz absolwentów. Szczegóły w dziale AKTUALNOŚCI. O godzinie 16.00 - pożegnanie absolwentów.

BIBLIOTEKA CZYNNA:

poniedziałek: 15.00 - 18.00

wtorek: 14.30 - 18.00

czwartek 15.30 - 18.00